logo
Zachęcamy do kontaktu

41 272 18 78

kultura@pawlow.pl

Pawłów 45, 27-225 Pawłów

41 272 18 78

Pawłów 45, 27-225 Pawłów

Góra

Mała Okrasa

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Mała Okrasa”

Zespół dziecięcy powstał w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie w 1997 roku jako kontynuacja Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Podłysica” z Radkowic gm. Pawłów. Wtedy właśnie przeniesiono Ludowy Dom Kultury z Radkowic do siedziby gminy, a wraz z nim działający tam zespół. Twórczynią zespołu „Podłysica” była Pani doc. Wanda Pomianowska. Pani W. Pomianowska, osoba zasłużona dla społeczności wsi Radkowice i gminy Pawłów jako językoznawca, poetka, animatorka działań społecznych i kulturalnych. Dokonała wielu opracowań i wydań twórczości poetów ludowych. Była znawcą i zbieraczem obrzędów, piosenek i melodii regionalnych. Jej zawdzięczamy „odkrycie” i pierwsze wydania twórczości „Poetów Doliny Wilkowskiej”. Wraz z Panią Pomianowską pracowali w Radkowicach Pan Bogusław Sitek i Pan Czesław Rybka. Pierwszy jako instruktor, choreograf i muzyk zespołu, a drugi jako tancerz, a potem instruktor zespołu„Okrasa”. Na bazie takiego dorobku zawiązany został przez Panią Teresę Sobczak -ówczesną dyr. GOK – Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Okrasa”. Od początku z zespołem w Pawłowie pracuje Pani Bożena Sławek, nauczycielka muzyki i instruktorka w GOK w Pawłowie. Jak sama przyznaje – folkloru nauczyła się od Pana Bogusia Sitka, który jest min. autorem dużego opracowania „Tańce świętokrzyskie” oraz od Pana Czesława Rybki „praktyka” w prowadzeniu zespołu. Trzeba zaznaczyć, że początkowo zespół skupiał dzieci w przedziale od 10 do 14 lat. Z czasem pojawiają się coraz młodsze – już sześciolatki przychodzą do zespołu. Różnica wieku, jaka powstała pomiędzy tancerzami , nasunęła pomysł na utworzenie młodzieżowego zespołu „ Okrasa” nazywanego „Duża Okrasa”

Dziecięcy zespół był i jest bardzo popularny i owacyjnie przyjmowany na scenie. Dzieci tańczą na plenerowej imprezie „Dni Pawłowa”, powiatowym „Jarmarku u Starzecha” w Starachowicach, a także na różnych uroczystościach na terenie gminy i powiatu typu- dożynki powiatowe, diecezjalne, gminne , pikniki rodzinne itp.

Rokrocznie zespół bierze udział w konkursie Dziecięca Estrada Folkloru w WDK w Kielcach, skąd zawsze wraca z sukcesami. We wcześniejszej formule WDK typował również dziecięce zespoły na Międzynarodowe Buskie Spotkania z Folklorem, ale obecnie udział biorą zespoły dorosłych. Nasz zespół „Okrasa” przywoził z Buska nagrody i wyróżnienia. Dzieci uczestniczyły też z sukcesami w Międzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów Dziecięcych „Taneczny Krąg” w Przemyślu, który już nie odbywa się regularnie i w takim zasięgu. W 2017r. „Mała Okrasa” zdobyła pierwsze miejsce w konkursie „Dziecięca Estrada Folkloru” w WDK w Kielcach.

Przez dwadzieścia lat istnienia Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Okrasa” przewinęło się tu wiele tancerek i tancerzy. Z dumą witamy już dzieci naszych „okrasowych” dzieci! Tradycją niektórych rodzin stało się ,że wszystkie dzieci tańczyły czy tańczą w „Okrasie”- najpierw „Małej Okrasie” potem dużej.

Od samego początku zespół kultywuje folklor świętokrzyski. Wiązanki tańców, piosenek i pieśni, a także „obrazków folklorystycznych” swoje źródła mają na dawnej wsi świętokrzyskiej. Trzeba podkreślić, że zespół zawdzięcza to Panu Bogusławowi i Pani Bożenie – doświadczonym instruktorom. Oni dobierają repertuar zespołu, oni znają folklor, tańce, choreografię, strój świętokrzyski, obyczaje i tradycje ludowe. Od 2017 r. zajęcia taneczne i rytmiczno-ruchowe prowadzi również Pani Nina Kusiak. W rozwój i rozbudowę zespołu swój wkład wnoszą również Pani Ela Sławek, która wcześniej opiekowała się strojami zespołu i pomaga w opiece przy wyjazdach. Niewidoczną dla ogółu ,ale bardzo ważną pracę wykonuje Pani Aneta Skrzeczyna, która dba o finanse i wszelkie „papierowe” rozliczenia projektów. Każdy sukces wymaga współpracy całej załogi i dbałości o dobrą organizację.

Obecnie , w 2017 roku do Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Mała Okrasa” uczęszcza około 35 dzieci. Z tego 25 osób jest już występującymi na scenie tancerzami lub śpiewającymi w chórku. Około dziesięciorga dzieci bierze udział w zajęciach rytmiczno-ruchowych przygotowujących do pracy w zespole.

Reprezentacyjny skład zespołu: Martyna Nowak, Amanda Pocheć, Maja Puchała, Mateusz Przygoda, Jakub Przygoda, Natalia Przygoda, Patryk Jankowicz, Bartosz Lefek, Bernadeta Lefek, Filip Tokarski, Natalia Orczyk , Zuzanna Orczyk, Dawid Kania, Zuzanna Bado, Klara Dziekan, Sylwia Lipa, Julia Pożoga, Aleksandra Racka, Klaudia Janikowska, Diana Pocheć, Karina Pocheć, Mikołaj Nowak- Samiec, Karina Piwowarczyk, Karolina Hert, Alan Grunt.